Algemene Voorwaarden Beter! B.V.

Beter! B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37156156.

Artikel 1 - Begrippen
 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna­volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 • Bedrijf: De natuurlijke of rechts­persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 • Overeenkomst: De koop­overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Beter! B.V.
 • Producten: De Producten die door Beter! B.V. worden aangeboden zijn voeding supplementen.
 • Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Beter! B.V.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Beter! B.V. en iedere Overeenkomst tussen Beter! B.V. en een Koper en op elk Product dat door Beter! B.V. wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beter! B.V. aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Beter! B.V. zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 • In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Beter! B.V. is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg­overeenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoop­voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
Artikel 3 - Het Aanbod
 • Alle door Beter! B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 • Het door Beter! B.V. gedane Aanbod is vrijblijvend. Beter!  B.V. is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Beter! B.V. het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Beter! B.V. gegronde reden te weigeren.
 • Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Beter! B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schade­vergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Beter! B.V. kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Beter! B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schade­vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Beter! B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 • Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Beter! B.V. heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 • Een Aanbod kan door Beter! B.V. gedaan worden via de website.
 • Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Beter! B.V., zal Beter! B.V. de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Beter! B.V. daaraan niet gebonden.
 • Beter! B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepings­recht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Koper zal de verzegeling van het Product niet breken. De directe kosten voor het terug­sturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 • Producten die wegens gezondheids­risico's niet terug­genomen kunnen worden waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepings­recht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
 • Beter! B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Beter! B.V. het recht bepaalde werkzaam­heden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beter! B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beter! B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beter! B.V. zijn verstrekt, heeft Beter! B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Beter! B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Beter! B.V. , is Koper gehouden om dienovereen­komstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 • Beter! B.V. kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 • Beter! B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Beter! B.V. is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beter! B.V. bekend was.
 • Koper vrijwaart Beter! B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
Artikel 6 - Levering
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende mede­werking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Beter! B.V. of er door andere omstandig­heden buiten de macht van Beter! B.V. enige vertraging ontstaat, heeft Beter! B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leverings­termijn. Alle overeen­gekomen (op)leverings­termijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Beter! B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeen­komst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeen­gekomen worden aangeboden.
 • Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beter! B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 • Indien de Producten worden bezorgd door Beter! B.V. of een externe vervoerder is Beter! B.V., tenzij schriftelijk anders overeen­gekomen, gerechtigd eventuele bezorg­kosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Beter! B.V. gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Beter! B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Beter! B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 • Beter! B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deel­levering geen zelfstandige waarde toekomt. Beter! B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeen­gekomen. Beter! B.V. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
Artikel 7 - Verpakking en transport
 • Beter! B.V. verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 • Tenzij schriftelijk anders overeen­gekomen geschieden alle leveringen inclusief omzet­belasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 • Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties
 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeen­stemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Bij een verbroken verzegeling neemt Beter! B.V. het Product niet terug.
 • Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiks­aanwijzingen te testen. Beter! B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Beter! B.V. te worden gemeld op shop@vendeville.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 3 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 dagen na de ontdekking te worden gemeld.  Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waarde­vermindering van het Product.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beter! B.V. op de wijze zoals door Beter! B.V. aangegeven.
 • Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Beter! B.V. , conform de retour instructies van Beter! B.V. . De directe kosten voor retour­zendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 • Beter! B.V. is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 • Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalings­verplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 • Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Beter! B.V. te wijten is, zal Beter! B.V. na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangst­bevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Beter! B.V. .
Artikel 9 - Prijzen
 • Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 • De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kosten­factoren zoals: de in- en uitvoer­rechten, vracht- en lossings­kosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 • Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijs­schommelingen op de financiële markt zijn en waarop Beter! B.V. geen invloed heeft, kan Beter! B.V. deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
 • Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Indien dit uitdrukkelijk overeen is gekomen met Beter! B.V. kan Koper zijnde een Bedrijf achteraf betalen door middel van een door Beter! B.V. gestuurde factuur.
 • Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekening­nummer en gegevens van Beter! B.V. . Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Beter! B.V. een andere betalingstermijn overeenkomen.
 • Indien een periodieke betalings­verplichting van Koper is overeen­gekomen, is Beter! B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inacht­neming van een termijn van 3 maanden.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Beter! B.V.op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Beter! B.V. heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open­gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Beter! B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Beter! B.V.  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de open­gevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalings­termijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalings­verplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buiten­gerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 • Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Beter! B.V. zonder nadere ingebreke­stelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buiten­gerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buiten­gerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien Beter! B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijker­wijze nood­zakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executie­kosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
 • Alle door Beter! B.V. geleverde zaken, blijven eigendom van Beter! B.V. totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Beter! B.V.  gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de onder het eigendoms­voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms­voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Beter! B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat Beter! B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendoms­rechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoor­waardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Beter! B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beter! B.V.  zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Beter! B.V. heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Beter! B.V. . Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Beter! B.V. zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, te leveren aan Koper.
 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Beter! B.V. worden vergoed door Koper.
Artikel 12 - Garantie
 • Beter! B.V.  staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstand­koming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Beter! B.V.
Artikel 13 - Gebruiksvoorschriften Producten
 • Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Beter! B.V. op te volgen, zoals op de verpakking gemeld staat.
 • Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard. De dop dient altijd gesloten te zijn.
 • Bij het optreden van een allergische reactie, dient Koper direct te stoppen met het gebruik en dient Koper contact op te nemen met een (huis)arts of dermatoloog.
 • Bij contact met de ogen, dient Koper het Product direct uit te spoelen met water
 • De Producten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de Producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaard te worden.
 • Het Product is geen vervanger voor medicatie. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door Beter! B.V. is slechts algemeen en vrijblijvend van aard en mag niet worden opgevat als medisch advies. Elke Koper dient zelf op eigen verant­woordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 • Beter! B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijk­heden en aanspraken af van Koper en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiks­instructies gebruikt te worden.
Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
 • Beter! B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Bovendien is Beter! B.V. bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussen­komst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Beter! B.V. gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 • Voorts is Beter! B.V. bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebreke­stelling te (doen) ontbinden indien zich omstandig­heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandig­heden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instand­houding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Beter! B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Beter! B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • Beter! B.V. behoudt steeds het recht schade­vergoeding te vorderen.
Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid
 • Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Beter! B.V. leidt tot aansprakelijk­heid van Beter! B.V. jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Beter! B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Beter! B.V. is in ieder geval beperkt tot het schade­bedrag dat door de verzekerings­maatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 • Beter! B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg­schade, indirecte schade, winst­derving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Beter! B.V. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Beter! B.V. levert strikte onderhouds- en gebruiks­instructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijk­heid (hieronder verstaan gebruiks­sporen, gebruiks­schade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 • Beter! B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 • Beter! B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatig­heden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 • Beter! B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Beter! B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Koper wegens tekort­schieten aan de zijde van Beter! B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beter! B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijker­wijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 16 - Overmacht
 • Beter! B.V. s is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachts­situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandig­heid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechts­handeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurispru­dentie wordt begrepen, (i) overmacht van toe­leveranciers van Beter! B.V. , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toe­leveranciers die door Koper aan Beter! B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheids­maatregelen, (v) elektriciteits­storing, (vi) storing van internet, data­netwerk- en telecommunicatie­faciliteiten (bijvoorbeeld door: cyber­criminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoers­problemen, (x) werk­stakingen in het bedrijf van Beter! B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Beter! B.V. buiten haar invloeds­sfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Beter! B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandig­heid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beter! B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voort­duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Beter! B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beter! B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 17 - Risico overgang
 • Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Beter! B.V.  verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier boven­genoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 • Beter! B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons) gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Beter! B.V. de betrokkene hierover informeren.
 • Indien Beter! B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligings­niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 19 - Klachten
 • Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Beter! B.V. en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via shop@vendeville.com met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beter! B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Beter! B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Open verpakkingen kunnen niet retour genomen worden i.v.m. de voedselveiligheid.
Artikel 20 - Toepasselijk recht
 • Op elke Overeenkomst tussen Beter! B.V. en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslag­gevend. Beter! B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Beter! B.V. en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
Zwanenburg - 2023